Ta strona wykorzystauje pliki cookies. Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu w ustawianiach swojej przeglądarki.

Aktualności

Regulamin

Regulamin Szkoły Językowej

APO English

Szkoła Językowa APO English prowadzi kursy języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w szczególności: kursy standardowe, kursy specjalistyczne, kursy przygotowujące do matury, egzaminów gimnazjalnych, kursy przygotowujące do egzaminów i certyfikatów FCE, CAE, CPE, TELC, IELTS oraz kursy standardowe i specjalistyczne dla firm i instytucji.

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych prowadzonych przez Szkołę Językową APO English, zwaną dalej „APO English”.

Regulamin stanowi integralną część Umowy jaką APO English podpisuje z każdym Uczestnikiem kursu.

§ 1

Przydział do grupy

1. Przyporządkowanie Ucznia do danej grupy odbywa się na podstawie bezpłatnego testu kwalifikacyjnego oraz – w razie potrzeby – rozmowy z lektorem.

2. W przypadku nauki języka od podstaw, Ucznia nie obowiązuje żaden test sprawdzający.

3. Uczniowi przysługuje możliwość skorzystania z pierwszej, bezpłatnej godziny próbnej – wyłącznie przy zajęciach grupowych. Przy zajęciach indywidualnych wszystkie godziny są odpłatne, wg obowiązującego cennika.

4. Istnieje możliwość przypisania ucznia do innej grupy zaawansowania niż wynika to z testu kwalifikacyjnego – tylko na wyraźne żądanie ucznia.

§ 2

Liczebność grup i długość zajęć

1.Nauka odbywa się w grupach 8-12 osób – dla dorosłych oraz 8-15 osób – dla dzieci i młodzieży.

2. W czasie formowania się grupy liczebność jej Uczniów może być tymczasowo większa.

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

4. Za zgodą całej grupy istnieje możliwość wydłużenia lekcji do 60 minut.

§ 3

Organizacja zajęć

1. Rok szkolny w APO English trwa dwa semestry – od września do czerwca.

2. Cena kursów jest zróżnicowana w zależności o poziomu nauczania i intensywności, zgodna a aktualnym cennikiem na dany rok szkolny.

3. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kursu liczby osób w grupie do mniej niż 6, APO English ma prawo zaproponować Słuchaczom nowe warunki uczestnictwa w zajęciach tzn. zmniejszyć ilość godzin kursu, zwiększyć opłatę za kurs lub zwiększyć liczebność grupy poprzez połączenie z inna grupą na tym samych lub zbliżonym poziomie.

4. Zajęcia na kursach organizowanych przez APO English prowadzą Lektorzy posiadający kwalifikacje do prowadzenia nauki języka angielskiego.

5. Zajęcia dydaktyczne oraz praca Lektorów podlega stałemu nadzorowi metodycznemu.

6. Zajęcia na kursach prowadzone są wg tygodniowego planu zajęć.

7. Zmiana terminu zajęć ustalana jest każdorazowo z grupą z min. 7-dniowym wyprzedzeniem.

8. W przypadku nieobecności Lektora, APO English zapewnia zastępstwo innego Lektora lub wyznacza nowy termin przeprowadzenia zajęć. Informacja o odwołaniu zajęć podawana jest z wyprzedzeniem. W sytuacjach nagłych biuro szkoły przekazuje informację telefonicznie w trybie natychmiastowym.

9. Nowy termin zajęć ustalany jest zawsze wspólnie, przez Lektora oraz grupę, i musi uzyskać akceptację przynajmniej 51% Słuchaczy.

10. W uzasadnionych sytuacjach zmiana terminu zajęć może nastąpić na wniosek Słuchacza/y. Wymagana jest akceptacja Lektora, przynajmniej 51% poparcie Słuchaczy oraz wolny termin w planie zajęć APO English.

§ 4

Prawa i obowiązki Słuchaczy

1. W zajęciach językowych może uczestniczyć każdy Uczestnik, który spełnia wszystkie niżej wymienione warunki:

  1. zapoznał się z regulaminem,

  2. podpisał Umowę z APO English,

  3. nie zalega z regulowaniem należności wobec APO English,

  4. stosuje się do zasad ujętych w Regulaminie,

  5. systematyczne uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, odrabia prace domowe oraz przystępuje do testów sprawdzających przyrost kompetencji językowych.

2. Na zakończenie semestru Uczestnicy otrzymują raport wyników w nauce, a na zakończenie kursu – świadectwo ukończenia kursu.

3. Rodzice/opiekunowie Uczestników niepełnoletnich oraz maturzystów mają prawo do uzyskania od Lektora informacji odnośnie postępów swoich dzieci w nauce w dowolnym momencie trwania roku szkolnego.

4. W przypadku dłuższej niż trzy razy pod rząd nieobecności na zajęciach Uczestników niepełnoletnich oraz maturzystów, APO English zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie rodziców/opiekunów Uczestnika.

5. Używanie telefonów komórkowych w czasie zajęć oraz zakłócanie ich przebiegu w jakikolwiek inny sposób jest niedozwolone.

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły oraz w trakcie jego powrotu do domu, jak również w przypadku, kiedy nie dotarło ono na zajęcia bez wiedzy rodziców/opiekunów.

7. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach, a Lektorzy do rozpoczynania i kończenia każdych zajęć w wyznaczonym czasie.

8. Podczas zajęć w APO English zabrania się spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania narkotyków.

9. Każdy pełnoletni Uczestnik kursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich jego rodzic/opiekun, ma prawo zgłaszania własnych uwag i spostrzeżeń odnośnie organizacji pracy APO English.

§ 5

Zapisy i zasady płatności

1. APO English przyjmuje zapisy na kursy językowe w trakcie całego roku szkolnego.

2. Rezerwacja miejsca na kursie następuje po podpisaniu Umowy z APO English oraz opłaceniu pierwszego miesiąca nauki.

3. Wysokość opłaty za kurs wynika z aktualnie obowiązującego cennika, rabaty nie sumują się.

4. Cena kursu obejmuje opłatę za ustaloną ilość godzin dydaktycznych objętych programem wybranego kursu, materiały dydaktyczne – podręcznik i uzupełniające podręcznik, które Uczestnik otrzymuje na zajęciach, test kwalifikacyjny, testy cząstkowe i końcowe, egzaminy próbne, raport semestralny, świadectwo ukończenia kursu oraz możliwość nieograniczonego korzystania z zasobów szkoły oraz doradztwa metodycznego.

5. Uczestnicy mogą korzystać z sytemu zniżek ustalonych przez szkołę na dany rok szkolny. Informacja o rabatach podawana jest w aktualnym cenniku.

6. Osoby dołączające do grupy w trakcie trwania kursu wnoszą opłatę jedynie za zajęcia, w których będą uczestniczyć. Nowi Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za zajęcia, które już się odbyły w ramach kursu, a w których Uczestnik nie uczestniczył.

7. Opłatę za kurs należy uiszczać pracownikowi APO English lub na konto bankowe.

8. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat APO English pobiera ustawowe odsetki.

9. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych, losowych bądź wcześniejszego zgłoszenia faktu dłuższej nieobecności.

§ 6

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie

1. Każdy Słuchacz ma prawo zrezygnować z kontynuacji nauki w APO English w dowolnym momencie trwania kursu z zachowaniem regulaminowego trybu i okresu wypowiedzenia umowy.

2. Rozwiązanie umowy następuje na pisemnywniosek (oświadczenie o rezygnacji)Słuchacza pełnoletniego lub, w przypadku Słuchaczy niepełnoletnich i maturzystów, jego rodziców/opiekunów.

3. Umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym Słuchacz pełnoletni lub, w przypadku Słuchaczy niepełnoletnich i maturzystów, jego rodzic/opiekun złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z kontynuacji nauki w APO English.

4. Słuchacz rezygnujący z kursu zobowiązany jest do uregulowania należnych płatności włączając ostatni dzień obowiązywania Umowy, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.

5. Słuchaczowi, który zapłacił za kurs z góry, w przypadku rezygnacji, przysługuje prawo zwrotu wniesionej wcześniej opłaty w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin zajęć, w których Uczestnik brał udział.

6. Słuchaczowi przysługuje całkowity zwrot należności jedynie w przypadku rezygnacji z kursu w terminie nie późniejszym niż 7 dni od jego rozpoczęcia.

7. W przypadku nieterminowego uregulowania należnych płatności APO English pobiera ustawowe odsetki.

§ 7

Ocena pracy słuchaczy, certyfikaty

1. APO English monitoruje na bieżąco postępy swoich Słuchaczy. Ocena postępów w nauce pomaga Słuchaczowi w identyfikacji swoich mocnych i słabych stron, a Lektorowi umożliwia indywidualne podejście do każdego ucznia.

2. Ocena postępów w nauce odbywa się w sposób jawny. Ocenie podlegają wszystkie sprawności językowe. Na zakończenie semestru Słuchacze otrzymują raport wyników nauczania, a na zakończenie kursu – certyfikat ukończenia kursu.

3. Słuchacze APO English zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, systematycznego odrabiania prac domowych, w tym prac pisemnych oraz obecności na okresowych testach kontrolnych i teście końcowym.

4. Testy kontrolne i końcowe konstruowane są w sposób odpowiedni dla danej grupy wiekowej i zawierają treści objęte programem kursu.

5. Zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymuje słuchacz, który zaliczył test semestralny i końcowy, jak również był obecny na minimum 75% wszystkich zajęć. Każdy Słuchacz, który ukończył kurs objęty programem kursów na dany rok szkolny oraz uregulował zobowiązania finansowe wobec APO English, otrzymuje certyfikat ukończenia kursu. Świadectwo określa poziom nauki zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia, liczbę godzin, frekwencję oraz stopień opanowania poszczególnych sprawności językowych. Świadectwa dla dzieci młodszych zawierają ogólną informację o ukończonym kursie.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Podręczniki

poprzednia następna